Jobmonitor. Search results for Policy administration professionals

31 Jobs found

Used filters:
 • Policy administration professionalsx
Displaying 1-31 of 31 results.
 • Company Ruokavirasto in Helsinki
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYRuokavirastossa edistämme, valvomme ja tutkimme elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua, eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvinterveyttä, maa- ja metsätalouden lannoitevalmisteita, rehuja ja kasvinsuojeluaineita sekä lisäysaineistoja. Vastaamme Suomessa Euroopan unionin maataloustuki- ja maaseuturahastojen varojen käytöstä, toimimme EU:n maksajavirastona ja huolehdimme tukien toimeenpanosta. Kehitämme ja ylläpidämme tietojärjestelmiä, sähköisiä asiointipalveluja ja rekistereitä. Tuotamme tietohallinnon palveluita maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle sekä muulle julkishallinnolle. Osaaminen työyhteisössämme on monialaista ja käytössämme ovat joustavat työskentelykäytännöt. Ruokavirastolla on 20 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Päätoimipaikkamme sijaitsee ...

 • Company Poliisihallitus in Espoo
  26.11.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYPoliisihallitus toimii Suomen poliisin ylijohtona. Poliisihallitus on keskushallintoviranomainen, jonka tehtävänä on suunnitella, johtaa, kehittää ja valvoa operatiivista poliisitoimintaa ja sen tukitoimintoja. Lisäksi Poliisihallitus vastaa poliisin palvelujen tasapuolisesta saatavuudesta maan eri osissa, päättää poliisiyksiköiden välisestä yhteistoiminnasta sekä vastaa poliisiyksiköiden tulosohjauksesta.Poliisihallituksessa pääset tekemään monipuolista, haasteellista ja yhteiskunnallisesti merkityksellistä työtä. Poliisihallituksessa panostetaan henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen sekä tuetaan työntekijöiden työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Arvostamme työntekijöissämme valmiuksia kehittyä ja laajentaa omaa osaamistaan.Työpaikan tiedot: Poliisihallitus Asemapää...

 • Company Asikkalan kunta in Asikkala
  26.11.2020

  Työllisyyspalveluiden osaaja haussa! Haemme Asikkalan kunnan työllisyyspalveluihin työhönvalmentajaa määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.1.2021 - 30.6.2023. Työllisyyspalvelut sijoittuu Asikkalan hyvinvointipalveluiden alle ja hyvinvoinnin edistäminen näkyy tausta-ajatuksena arjen työssämme. Asikkala on mukana tammikuussa 2021 käynnistyvässä Lahden seudun työllisyyskokeilussa, jossa kuntiin siirtyy osa te-toimistojen tehtävistä, joten työhönvalmentajana olet mukana kehittämässä alueellista työllisyyden hoitoa. Työssäsi arvioit asiakkaan palvelutarvetta ja teet päivittäistä asiakasohjaustyötä kasvokkain, videon välityksellä tai puhelimitse. Valmennat asiakkaitasi tavoitteellisesti avoimien työmarkkinoiden suuntaan. Hyödynnät työssäsi aktiivisesti verkostoja (yritykset, kolmas sektori, ...

 • Company Liikenne- ja viestintäministeriö in Helsinki
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYLiikenne- ja viestintäministeriö edistää väestön hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Huolehdimme toimivista, turvallisista ja edullisista yhteyksistä. Toimivat liikenne- ja viestintäpalvelut ovat osa yhteiskunnan perustaa. Palveluiden raaka-aineena on yhä useammin tieto, alustana liikenteen ja viestinnän verkot. Edistyksellisellä lainsäädännöllä luodaan edellytyksiä markkinaehtoiselle palvelutuotannolle ja uusille liiketoimintaideoille. Ministeriön tehtävänä on myös hillitä ilmastonmuutosta hallinnonalan toimien kautta.Meillä työskentelee noin 170 liikenne- ja viestintäministeriöläistä, joiden jokapäiväistä työtä ohjaavat arvomme oikeudenmukaisuus, rohkeus ja yhteistyö. Mahdollisena tulevana työnantajanasi toivomme, että myös sinä pidät näitä asioita tärkeinä.T...

 • Company Pohjanmaan liitto kuntayhtymä in Other
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Pohjanmaan liitto on aluekehittäjä yli 180 000 asukkaan Pohjanmaalla. Ajamme asukkaiden, elinkeinoelämän ja kuntien etuja Vaasan ja Pietarsaaren seuduilla, Kyrönmaalla ja Suupohjan rannikkoseudulla. Pohjanmaan liitto hakee nyterikoissuunnittelijaavakituiseen työsuhteeseen. Erikoissuunnittelijana avustat liiton edunvalvonnassa ja osallisuustyössä sekä strategisten suunnitelmien laatimisessa ja tilastoaineistojen muokkaamisessa. Viestintä on tärkeä osa työtä. Tuotat aineistoa Pohjanmaalle tärkeistä asioista - myös EU-tasolla - ja pidät yhteyttä tiedotusvälineisiin ja liiton omiin kohderyhmiin.Odotamme sinulta soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Sinulla on hyvät viestintätaidot, ja viestit hyvin sekä suullisesti että kirjallisesti molemmilla kotimaisilla kielillä. Työtehtävien hoitaminen myös en...

 • Company Rauman kaupunki in Rauma
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Haemme joukkoomme dynaamista ja aikaansaavaa liikennesuunnittelijaa, jolle hyvät yhteydet ovat sydämenasia!Tarjoamme Sinulle monipuolisen työtehtävän kannustavassa ja yhteistyötä tekevässä työyhteisössä. Työskentelet Rauman kaupungin konsernipalvelut -toimialalla kaupunkikehitys- palvelualueella tiiviissä yhteistyössä kaupungin elinvoimaa kehittävien ammattilaisten kanssa.Työtehtäviisi kuuluvat joukkoliikenteen toimivaltaiselle viranomaiselle säädetyt tehtävät sekä joukkoliikenteen ja kaupungin henkilöliikenteen suunnittelu, kehittäminen ja koordinointi. Pääasiallisia tehtäviä ovat joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten hankintojen valmistelu, sopimusten valvonta sekä yhteistyö eri sopimuskumppaneiden kanssa. Vastaat aikataulujen suunnittelusta, teet henkilökuljetusten kilpailuttamista, ta...

 • Company Työ- ja elinkeinoministeriö in Helsinki
  19.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYTyö- ja elinkeinoministeriön (TEM) tehtävänä on luoda taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän kasvun edellytyksiä Suomeen. Mahdollistamme sääntelyllä, rahoituksella ja palveluilla osaavan työvoiman saatavuuden, hyvät työolot, yritysten menestyksen, markkinoiden toimivuuden ja siirtymisen ilmastoneutraaliin talouteen.Innovaatiot ja yritysrahoitus -osasto vastaa innovaatiopolitiikan kehittämisestä, toteuttamisesta ja tuloksellisuudesta Suomessa. Osasto edistää yritysten ja toimialojen kasvua, kansainvälistymistä ja uudistumista sekä innovaatiotoiminnan laaja-alaistumista yksityisellä ja julkisella sektorilla. Osasto vastaa myös mineraalipolitiikan valmistelusta ja alan viranomaistoiminnasta.Työpaikan tiedot: Työ- ja elinkeinoministeriö Aleksanterinkatu 4 001...

 • Company Opetushallitus in Helsinki
  19.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYOpetushallituksen tehtävänä on kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja elinikäistä oppimista, hoitaa näihin liittyvät palvelu- ja hallintotehtävät sekä ennakoida osaamis- ja koulutustarpeita. Opetushallitus edistää yhteiskunnan kansainvälistymistä ja suomalaisen koulutuksen tunnettuutta ja yhteistyötä ulkomailla. Opetushallituksen organisaatio perustuu toiminnan vaikuttavuuteen tähtääviin päätoimintoihin: Oppiminen ja kansainvälistymisen tuki, Asiakkuudet ja tieto, Vaikuttavuus ja kansainvälisten asioiden koordinaatio, Mahdollistajapalvelut ja Kokonaisjohtaminen.Asiakkuudet ja tieto -päätoiminto sekä siihen sijoittuva Tietopalvelut-yksikkö aloittavat toimintansa vuoden 2021 alusta. Yksikkö edistää koulutukseen, varhaiskasvatukseen, jatkuvaan oppimiseen ja kansainvälisyy...

 • Company Savonlinnan kaupunki in Other
  19.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Haemme Savonlinnan kaupungin kehittämis- ja elinkeinopalveluihinELINKEINOASIAMIESTÄtoistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.Teet työtä asiakkaiden parissa auttamalla alueen yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään, tekemällä monipuolista asiakasneuvontaa sekä tuet elinkeinopalveluiden muita toimintoja. Toimenkuvaasi kuuluvat yrityskäynnit, erilaiset yritystilaisuudet sekä yhteistyötoiminta laajan sidosryhmäverkoston kanssa.Elinkeinoasiamiehen viran menestyksekäs hoitaminen edellyttää asiakaslähtöistä ja aktiivista työotetta, kokemusta yritystoiminnan alueelta sekä ymmärrystä yritysten liiketoiminnasta, hyviä tiimityö- ja kommunikointitaitoja (suomen ja englannin kielellä, saksan tai venäjänkielentaito katsotaan eduksi) sekä kykyä selvittää eteen tulevia haasteita ja kysymyksiä ennakk...

 • Company Turun kaupunki. in Other
  19.11.2020 Updated on: 20.11.2020

  Ikääntyneiden palvelujen rakennemuutos- hankkeessa luodaan Turun kaupunkiin yhteiset konseptit, toimeenpanosuunnitelma ja rahoitusmallit ikääntyneiden välimuotoiselle yhteisölliselle asumiselle ja palvelulle.Projektijohtajan tehtävänä on johtaa vanhuspalvelujen rakennemuutoshanketta yhdessä kaupungin vanhuspalvelujen, konserninhallinnon ja kaupunkisuunnittelun viranhaltijoiden sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.Projektijohtaja toimii ikääntyneiden palvelujen rakennemuutoshankkeen poikkihallinnollisen ohjausryhmän valmistelijasihteerinä ja johtaa rakennemuutoshankkeen projektiryhmää.Hankkeen etenemisestä tiedotetaan laajasti ikääntyneelle väestölle ja sidosryhmille. Projektijohtaja vastaa hankkeesta tiedottamisesta yhteistyössä kaupungin viranhaltijoiden kanssa. Projektijohtajan tehtäviin ...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  19.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tunnistettu tarve vahvistaa puhtauspalvelujen asiantuntijuutta erityisesti varhaiskasvatuksessa. Toimialan hankintapalveluihin perustetaan uusi puhtauspalveluasiantuntijan tehtävä. Asiantuntijan tehtävänä on koordinoida ja ohjata varhaiskasvatuksen puhtauspalvelujen kokonaisuutta ja ostopalveluyhteistyötä yhdessä varhaiskasvatuksen linjajohdon ja muiden asiantuntijoiden kanssa.Puhtauspalveluasiantuntijan työtehtäviin kuuluvat edellä mainitun lisäksi seuraavat tehtäväkokonaisuudet:- Sivouspalvelujen kilpailutusten valmistelu yhdessä hankintayksikön muiden asiantuntijoiden kanssa.- Varhaiskasvatusyksiköiden puhtauspalvelujen mitoituksen toteutus ja työn kehittäminen. - Puhtauspalvelujen kustannusten seuranta ja raportointi linjajohdolle ja talous- j...

 • Company Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus in Pori
  19.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYVarsinais-Suomen ELY-keskus edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Toimialueemme on pääosin Varsinais-Suomi, mutta oman alueemme lisäksi hoidamme Satakunnassa ympäristö- ja liikennetehtävät. Lisäksi liikenteen kunnossapitotehtävissä ja maahanmuuttoasioissa toimialueemme on laajempi. Rannikon kalatalousasioissa palvelemme seitsemän ELY-keskuksen alueella. Työpaikan tiedot: Varsinais-Suomen ELY-keskus Itsenäisyydenaukio 2 20800 TURKUTEHTÄVÄN KUVAUSVarsinais-Suomen ELY-keskuksessa on haettavana erityisasiantuntijan määräaikainen tehtävä tuulivoimakaavoituksessa sekä tuulivoi...

 • Company Helsingin kaupunki in Other
  17.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Haemme joukkoomme innokasta julkisten hankintojen moniosaajaa vahvistamaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hankintapalveluja.Työtehtäviisi kuuluu erilaisten palvelu- ja tavarahankintojen kilpailuttaminen toimialan käyttöön. Osallistut hankintojen kokonaisuuden sunnitteluun ja kehittämiseen niin, että hankintojen avulla pystytään vastaamaan toimialan muuttuviin tarpeisiin. Toimit yhteistyössä toimialan muiden asiantuntijoiden kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi. Koulutat ja ohjeistat toimialan yksiköitä hankinnoissa ja tilaamisessa. Olet myös varmistamassa, että hankintaprosessi toteutuu toimiallalla sovittujen ohjeistusten mukaisesti. Olet hakemamme osaaja, jos sinulla on usean vuoden kokemus julkisten hankintojen toteuttamisesta ja kehittämisestä, osaat hyödyntää monipuolisesti Clou...

 • Company Työ- ja elinkeinoministeriö in Helsinki
  17.11.2020 Updated on: 17.11.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYTyö- ja elinkeinoministeriön (TEM) tehtävänä on luoda taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän kasvun edellytyksiä Suomeen. Mahdollistamme sääntelyllä, rahoituksella ja palveluilla osaavan työvoiman saatavuuden, hyvät työolot, yritysten menestyksen, markkinoiden toimivuuden ja siirtymisen ilmastoneutraaliin talouteen.Työvoiman maahanmuutto- ja kotouttamisyksikkö käsittelee työntekijöiden, yrittäjien, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuttoa, kansainvälistä työnvälitystä, kotouttamispolitiikkaa ja kotouttamispalveluita sekä kotouttamisen toimeenpanoa koskevat asiat. Yksikön yhteydessä toimii Kotouttamisen osaamiskeskus.Työpaikan tiedot: Työ- ja elinkeinoministeriö Aleksanterinkatu 4 00170 HelsinkiTEHTÄVÄN KUVAUSTyö- ja elinkeinoministeriössä on haettavana...

 • Company Opetushallitus in Helsinki
  15.11.2020 Updated on: 18.11.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYOpetushallituksen tehtävänä on kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja elinikäistä oppimista, hoitaa näihin liittyvät palvelu- ja hallintotehtävät sekä ennakoida osaamis- ja koulutustarpeita. Opetushallitus edistää yhteiskunnan kansainvälistymistä ja suomalaisen koulutuksen tunnettuutta ja yhteistyötä ulkomailla. Työpaikan tiedot: Opetushallitus Hakaniemenranta 6 00530 HelsinkiTEHTÄVÄN KUVAUSOpetusneuvos työskentelee Opetushallituksen Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus -yksikön Vapaa sivistystyö ja kulttuuriryhmien koulutus -ryhmässä ensisijaisesti vapaaseen sivistystyöhön liittyvissä tehtävissä. Tehtäviin kuuluvat vapaan sivistystyön koulutuksen kehittäminen ja seuranta, muun muassa valtionavustusrahoitukseen liittyvät tehtävät, sekä muita yksikölle kuuluvia te...

 • Company Asikkalan kunta in Asikkala
  15.11.2020 Updated on: 17.11.2020

  Työllisyyspalveluiden osaaja haussa! Haemme Asikkalan kunnan työllisyyspalveluihin työhönvalmentajaa määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.1.2021 - 30.6.2023. Työllisyyspalvelut sijoittuu Asikkalan hyvinvointipalveluiden alle ja hyvinvoinnin edistäminen näkyy tausta-ajatuksena arjen työssämme. Asikkala on mukana tammikuussa 2021 käynnistyvässä Lahden seudun työllisyyskokeilussa, jossa kuntiin siirtyy osa te-toimistojen tehtävistä, joten työhönvalmentajana olet mukana kehittämässä alueellista työllisyyden hoitoa. Työssäsi arvioit asiakkaan palvelutarvetta ja teet päivittäistä asiakasohjaustyötä kasvokkain, videon välityksellä tai puhelimitse. Valmennat asiakkaitasi tavoitteellisesti avoimien työmarkkinoiden suuntaan. Hyödynnät työssäsi aktiivisesti verkostoja (yritykset, kolmas sektori, ...

 • Company Opetushallitus in Helsinki
  15.11.2020 Updated on: 15.11.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYOpetushallituksen tehtävänä on kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja elinikäistä oppimista, hoitaa näihin liittyvät palvelu- ja hallintotehtävät sekä ennakoida osaamis- ja koulutustarpeita. Opetushallitus edistää yhteiskunnan kansainvälistymistä ja suomalaisen koulutuksen tunnettuutta ja yhteistyötä ulkomailla. Työpaikan tiedot: Opetushallitus Hakaniemenranta 6 00530 HelsinkiTEHTÄVÄN KUVAUSOpetusneuvos työskentelee Opetushallituksen Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus -yksikön Vapaa sivistystyö ja kulttuuriryhmien koulutus -ryhmässä ensisijaisesti vapaaseen sivistystyöhön liittyvissä tehtävissä. Tehtäviin kuuluvat vapaan sivistystyön koulutuksen kehittäminen ja seuranta, muun muassa valtionavustusrahoitukseen liittyvät tehtävät, sekä muita yksikölle kuuluvia te...

 • Company Joensuun kaupunki in Joensuu
  15.11.2020 Updated on: 15.11.2020

  Tule meille töihin, huipputyyppejä tarvitaan aina lisää!Yli 90 % työntekijöistämme on työtyytyväisyyskyselyn mukaan sitä mieltä, että Joensuun kaupungilla on kivaa olla töissä! Vastuullisen ja rennon työmme on henkilöstömme lisäksi huomannut myös STM, Sitra ja Työterveyslaitos - saimme heidän myöntämän työelämänkehittämispalkinnon vuonna 2017.Joensuun kaupungilla on noin 2800 työntekijää muun muassa päivähoidon ja koulutuksen, kulttuuri- ja vapaa-ajan sekä teknisten palveluiden toimialoilla.Työotteenamme on sopiva reippaus ja me-henkisyys! Kokeilemme, kuuntelemme ja kiitämme!Nyt meille haetaanOsallisuus- ja aluekoordinaattoria ajalle 2.1.21 - 31.12.2022Osallisuus- ja aluekoordinaattorin keskeisiä tehtäviä ovat mm.:- Kaupungin maaseutuohjelman valmistelu ja täytäntöönpano- Kaupungin osallis...

 • Company Vantaan kaupunki in Vantaa
  15.11.2020 Updated on: 15.11.2020

  Vantaan kaupunki, Kaupunkistrategia ja johto, KasvupalvelutTyöllisyyspalvelut / hallinto tietotehtävätVernissakatu 1, 01300 VantaaTyösuhteen kesto: Määräaikainen alkaen 04.01.2021 (tai sopimuksen mukaan) - 30.06.2023Kiinnostaako sinua tiedollajohtaminen? Hae meille suunnittelijaksi!Suunnittelijan tehtävänä on tiedolla johtamisen ja toiminnallisten tavoitteiden valmistelu johdon ohjauksessa sekä tulosten seuranta arviointi ja raporttien laadinta hyödyntämällä eri tietovarantoja. Keskeistä suunnittelijan työssä on osallistuminen raporttien sisältöjen suunnitteluun, raporttien valmistelu ja toteuttaminen. Lisäksi suunnittelija kommunikoi aktiivisesti ja itsenäisesti sekä yksikön sisällä, että verkostoissa.Lisäksi suunnittelijan tehtävän tarkoitus on suunnitella, koordinoida ja valmistella sos...

 • Company Vantaan kaupunki in Vantaa
  15.11.2020 Updated on: 15.11.2020

  Vantaan kaupunki, Kaupunkistrategia ja johto, Talous ja strategiaStrategia ja tutkimusAsematie 7, 01300 VantaaTyösuhteen kesto: Vakituinen 04.01.2021 - tai sopimuksen mukaanHaemme Vantaalle yhteyspäällikköä toimimaan kaupunginjohtajan tukena kaupunkipolitiikassa ja metropolipolitiikassa sekä näihin liittyvässä verkostoyhteistyössä, kaupungin sisäisesti ja organisaation ulkopuolella.Vantaa on Suomen neljänneksi suurin, kasvava, rento ja rohkea kaupunki, jossa toimintoja kehitetään aktiivisesti. Työtehtäväsi sijoittuu kaupunkistrategian ja johdon toimialalle, talous ja strategia-palvelualueelle. Tulet työskentelemään osana pientä tiimiä, johon kuuluu lisäksesi muitakin kaupunginjohtajan tukena toimivia asiantuntijoita.Yhteyspäällikön tehtävässä arvostamme erinomaista yhteiskunnallisten raken...

 • Company Asikkalan kunta in Asikkala
  15.11.2020 Updated on: 15.11.2020

  Työllisyyspalveluiden osaaja haussa! Haemme Asikkalan kunnan työllisyyspalveluihin työhönvalmentajaa määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.1.2021 - 30.6.2023. Työllisyyspalvelut sijoittuu Asikkalan hyvinvointipalveluiden alle ja hyvinvoinnin edistäminen näkyy tausta-ajatuksena arjen työssämme. Asikkala on mukana tammikuussa 2021 käynnistyvässä Lahden seudun työllisyyskokeilussa, jossa kuntiin siirtyy osa te-toimistojen tehtävistä, joten työhönvalmentajana olet mukana kehittämässä alueellista työllisyyden hoitoa. Työssäsi arvioit asiakkaan palvelutarvetta ja teet päivittäistä asiakasohjaustyötä kasvokkain, videon välityksellä tai puhelimitse. Valmennat asiakkaitasi tavoitteellisesti avoimien työmarkkinoiden suuntaan. Hyödynnät työssäsi aktiivisesti verkostoja (yritykset, kolmas sektori, ...

 • Company Valtioneuvoston kanslia in Helsinki
  15.11.2020 Updated on: 15.11.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYValtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa. Valtioneuvoston kanslia vastaa Suomen EU-politiikan yhteensovittamisesta ja käsittelee EU:n kehittämistä. Valtioneuvoston kanslia turvaa kaikissa olosuhteissa pääministerin ja hallituksen toimintaedellytykset. Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluu myös valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden yleinen omistajapolitiikka. Valtioneuvoston kanslian tehtävänä on myös ohjata, sovittaa yhteen ja kehittää valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiä hallinto- ja palvelutehtäviä.Työpaikan tiedot: Valtioneuvoston linna Snellmaninkatu 1 A 00170 HelsinkiTEHTÄVÄN KUVAUSAhvenanmaan itsehallinto täyttää 100...

 • Company Ruokavirasto in Helsinki
  15.11.2020 Updated on: 16.11.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYRuokavirastossa edistämme, valvomme ja tutkimme elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua, eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvinterveyttä, maa- ja metsätalouden lannoitevalmisteita, rehuja ja kasvinsuojeluaineita sekä lisäysaineistoja. Vastaamme Suomessa Euroopan unionin maataloustuki- ja maaseuturahastojen varojen käytöstä, toimimme EU:n maksajavirastona ja huolehdimme tukien toimeenpanosta. Kehitämme ja ylläpidämme tietojärjestelmiä, sähköisiä asiointipalveluja ja rekistereitä. Tuotamme tietohallinnon palveluita maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle sekä muulle julkishallinnolle. Osaaminen työyhteisössämme on monialaista ja käytössämme ovat joustavat työskentelykäytännöt. Ruokavirastolla on 20 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Päätoimipaikkamme sijaitsee ...

 • Company Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus in Helsinki
  15.11.2020 Updated on: 17.11.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYUudenmaan ELY-keskus on elinkeinojen, työmarkkinoiden ja maaseudun muuttuviin tarpeisiin vastaava valtion kehittämis- ja palvelukeskus. ELY-keskus edistää luonnon ja ympäristön suojelua sekä luonnonvarojen ja alueiden kestävää käyttöä. ELY-keskus tarjoaa toimivan liikennejärjestelmän ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin ja vastaa tienpidosta ja julkisen liikenteen järjestämisestä toimialueellaan. Työpaikan tiedot: Uudenmaan ELY-keskus Opastinsilta 12 B 00520 HELSINKITEHTÄVÄN KUVAUSUudenmaan ELY-keskus ilmoittaa sisäiseen hakuun erikoissuunnittelijan määräaikaisen tehtävän ajalle 1.1.2021-31.12.2022.Tehtävä sijoittuu hallinnollisesti Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen työllisyys ja kotoutuminen -yksikköön ja ko. yksikön ...

 • Company Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus in Helsinki
  15.11.2020 Updated on: 17.11.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYUudenmaan ELY-keskus on elinkeinojen, työmarkkinoiden ja maaseudun muuttuviin tarpeisiin vastaava valtion kehittämis- ja palvelukeskus. ELY-keskus edistää luonnon ja ympäristön suojelua sekä luonnonvarojen ja alueiden kestävää käyttöä. ELY-keskus tarjoaa toimivan liikennejärjestelmän ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin ja vastaa tienpidosta ja julkisen liikenteen järjestämisestä toimialueellaan. Työpaikan tiedot: Uudenmaan ELY-keskus Opastinsilta 12 B 00520 HELSINKITEHTÄVÄN KUVAUSUudenmaan ELY-keskus ilmoittaa sisäiseen hakuun suunnittelijan määräaikaisen tehtävän ajalle 1.1.2021-31.12.2022.Tehtävä sijoittuu hallinnollisesti Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen työllisyys ja kotoutuminen -yksikköön ja ko. yksikön päällik...

 • Company Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus in Helsinki
  15.11.2020 Updated on: 17.11.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYUudenmaan ELY-keskus on elinkeinojen, työmarkkinoiden ja maaseudun muuttuviin tarpeisiin vastaava valtion kehittämis- ja palvelukeskus. ELY-keskus edistää luonnon ja ympäristön suojelua sekä luonnonvarojen ja alueiden kestävää käyttöä. ELY-keskus tarjoaa toimivan liikennejärjestelmän ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin ja vastaa tienpidosta ja julkisen liikenteen järjestämisestä toimialueellaan. Työpaikan tiedot: Uudenmaan ELY-keskus Opastinsilta 12 B 00520 HELSINKITEHTÄVÄN KUVAUSUudenmaan ELY-keskus ilmoittaa sisäiseen hakuun erikoissuunnittelijan määräaikaisen tehtävän ajalle 1.1.2021-31.12.2022.Tehtävä sijoittuu hallinnollisesti Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen työllisyys- ja kotoutuminen -yksikköön ja ko. yksikön...

 • Company Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus in Helsinki
  15.11.2020 Updated on: 17.11.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYUudenmaan ELY-keskus on elinkeinojen, työmarkkinoiden ja maaseudun muuttuviin tarpeisiin vastaava valtion kehittämis- ja palvelukeskus. ELY-keskus edistää luonnon ja ympäristön suojelua sekä luonnonvarojen ja alueiden kestävää käyttöä. ELY-keskus tarjoaa toimivan liikennejärjestelmän ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin ja vastaa tienpidosta ja julkisen liikenteen järjestämisestä toimialueellaan. Työpaikan tiedot: Uudenmaan ELY-keskus Opastinsilta 12 B 00520 HELSINKITEHTÄVÄN KUVAUSUudenmaan ELY-keskus ilmoittaa sisäiseen hakuun kotoutumisentukena.fi -verkkopalvelun koordinaattorin määräaikaisen tehtävän ajalle 1.1.2021-31.12.2022.Tehtävä sijoittuu hallinnollisesti Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen työllisyys ja kotoutu...

 • Company Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus in Helsinki
  15.11.2020 Updated on: 17.11.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYUudenmaan ELY-keskus on elinkeinojen, työmarkkinoiden ja maaseudun muuttuviin tarpeisiin vastaava valtion kehittämis- ja palvelukeskus. ELY-keskus edistää luonnon ja ympäristön suojelua sekä luonnonvarojen ja alueiden kestävää käyttöä. ELY-keskus tarjoaa toimivan liikennejärjestelmän ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin ja vastaa tienpidosta ja julkisen liikenteen järjestämisestä toimialueellaan. Työpaikan tiedot: Uudenmaan ELY-keskus Opastinsilta 12 B 00520 HELSINKITEHTÄVÄN KUVAUSNyt haettavana on kolme projektisuunnittelijaa määräaikaiseen virkasuhteeseen Perhevapaalta töihin-hankkeessa. Kyseessä on kansallinen hanke joka toimii viidellä ELY-keskus alueella ja jota hallinnoi Uudenmaan ELY-keskus. Hanke toteutetaan osana Työllisyys- ja ...

 • Company Mikkelin kaupunki in Mikkeli
  15.11.2020 Updated on: 15.11.2020

  Mikkelin kaupungin talouspalveluissa on haettavana hankinta-asiantuntijan määräaikainen tehtävä 1.1.2021-12.11.2021 väliselle ajalle. Tehtävä sijoittuu Hankintapalvelut-tiimiin ja vastuuna on toimia Konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueella. Tehtävään kuuluvat erilaiset hankintaprosessien läpiviennit koko kaupungin tasolla.Hankinta-asiantuntijana toimit yhteistyössä eri palvelualueiden yhteistyöryhmien ja henkilöstön kanssa tunnistaen ja priorisoiden kaupungin hankintoihin liittyviä kehittämistarpeita ja koordinoiden hankintojen kehittämistä. Työtehtävät ovat itsenäisiä asiantuntijatehtäviä ja pitävät sisällään sekä toimintatapoihin että hankintaprosesseihin liittyviä kuvaus- ja kehittämistehtäviä.Kelpoisuutena tehtävään on soveltuva, vähintään opistoasteinen tutkinto sekä riittävä...

 • Company Työ- ja elinkeinoministeriö in Helsinki
  15.11.2020 Updated on: 15.11.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYTyö- ja elinkeinoministeriön (TEM) tehtävänä on luoda taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän kasvun edellytyksiä Suomeen. Mahdollistamme sääntelyllä, rahoituksella ja palveluilla osaavan työvoiman saatavuuden, hyvät työolot, yritysten menestyksen, markkinoiden toimivuuden ja siirtymisen ilmastoneutraaliin talouteen. Työ- ja elinkeinoministeriö on laaja-alainen ja johtamisrakenteiltaan sekä toimintatavoiltaan moderni ministeriö.Työpaikan tiedot: Työ- ja elinkeinoministeriö Aleksanterinkatu 4 00170 HelsinkiTEHTÄVÄN KUVAUSVaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus aloitti toimintansa tammikuussa 2020. Osaamiskeskuksen keskeisin tehtävä on auttaa julkishallinnon toimijoita vaikutusten hankinnassa. Osaamiskeskus sijaitsee hallinnollisesti työ- ja elinkeinoministe...

 • Company Työ- ja elinkeinoministeriö in Helsinki
  15.11.2020 Updated on: 15.11.2020

  TYÖPAIKAN ESITTELYTyö- ja elinkeinoministeriön (TEM) tehtävänä on luoda taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän kasvun edellytyksiä Suomeen. Mahdollistamme sääntelyllä, rahoituksella ja palveluilla osaavan työvoiman saatavuuden, hyvät työolot, yritysten menestyksen, markkinoiden toimivuuden ja siirtymisen ilmastoneutraaliin talouteen. Työ- ja elinkeinoministeriö on laaja-alainen ja johtamisrakenteiltaan sekä toimintatavoiltaan moderni ministeriö.Työpaikan tiedot: Työ- ja elinkeinoministeriö Aleksanterinkatu 4 00170 HelsinkiTEHTÄVÄN KUVAUSVaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus aloitti toimintansa tammikuussa 2020. Osaamiskeskuksen keskeisin tehtävä on auttaa julkishallinnon toimijoita vaikutusten hankinnassa. Osaamiskeskus sijaitsee hallinnollisesti työ- ja elinkeinoministe...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Policy administration professionals Edit filters